انتشارات

چاپ

نشریه و انتشارات

1- سیاست گذاری چگونگی نشر

2- چاپ و عرضه نشریات وكتب آموزشی انجمن  سالمندشناسی و طب سالمندی با هماهنگی هیئت مدیره و کمیته آموزشی و پژوهشی

3- عرضه و فروش انتشارات انجمن  سالمندشناسی و طب سالمندی درنمایشگاه های داخلی و بین المللی با هماهنگی کمیته‌های مربوطه

4- برآورد بودجه و نیازهای سالانه انتشارات